Pogłębione wywiady indywidualne
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   
Pogłębione wywiady indywidualne

Wywiady indywidualne, pomimo ich wysokich kosztów jednostkowych, z racji ich potencjalnych korzyści są jedną z najczęściej wykorzystywanych metod jakościowych w badaniach marketingowych. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, spełniających określone przez zleceniodawcę kryteria doboru próby.
Specyfika badania (rozmowa badacza z jednym respondentem) niweluje wpływ osób trzecich, np. presję grupy. Z tego względu wyklucza się obecność obserwatorów. Rozmowa „w cztery oczy” sprzyja bowiem otwartemu poruszaniu zagadnień kontrowersyjnych, osobistych czy o intymnym charakterze - dzięki silnej koncentracji badacza na osobistych opiniach respondenta, pozwala lepiej uchwycić tok jego myślenia i odkryć indywidualne, często nie uświadamiane postawy i motywacje.

Powodzenie badania i jego wartość merytoryczna zależy przede wszystkim od umiejętności zbudowania dobrej, partnerskiej relacji między badaczem a respondentem, polegającej na zaufaniu, redukcji onieśmielenia i obaw oraz na przekonaniu badanego o potrzebie omówienia tematów ważnych także dla niego. Z tego względu badanie przeprowadzają osoby rzetelnie, profesjonalnie do niego przygotowane, umiejące uzyskać (przez własną konstruktywną aktywność i wspierające „aktywne słuchanie”) duże zaangażowanie respondenta, przy jednoczesnym zachowaniu swej neutralności, czyli nie narzucaniu własnych sądów rozmówcy.

Wywiady mogą mieć formę krótkich (mini-depths) lub długich (long interviews) pogłębionych wywiadów indywidualnych, wywiadów częściowo ustrukturalizowanych (semi-structured interviews) lub wywiadów nieustrukturalizowanych (in-depth unstructured interviews).