Akademia Kariery Drukuj
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   

KOMPLEKSOWE WSPARCIE KARIERY NA STARCIE!PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska
z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą w Gdańsku, zapraszają do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery", realizowanego w ramach EFS.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

Projekt pn. „Akademia Kariery” realizowany jest w okresie  od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowany jest zgodnie z założeniami programu Gwarancje dla Młodzieży.
Głównym celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla min. 120 Uczestniczek i Uczestników, w tym min. 72 kobiet i ok. 48 mężczyzn, w tym min. 2 Osób z Niepełnosprawnościami, w wieku powyżej 15 do 29 lat, w szczególności:
 • Osób biernych zawodowo, pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w PUP, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET - grupa ta wynosić będzie min. 80%  Uczestników i Uczestniczek Projektu);
 • Imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, tj. osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i na umowach cywilno-prawnych (grupa do 20% Uczestników i Uczestniczek Projektu).

AKADEMIA KARIERY - DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Kompleksowe, interdyscyplinarne i zindywidualizowane wsparcie w „szytym na miarę” programie rozwojowym, realizowane jest w oparciu o Bilans Kompetencji i Indywidualny Plan Działania (IPD), jest ukierunkowane na aktywizację Uczestniczek i Uczestników Projektu, której celem jest ich stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy i/lub systemem edukacji.

Grupa docelowa to osoby podlegające wysokiemu ryzyku wykluczenia społecznego, tj. w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kompleksowe wsparcie obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy (świadczone w sposób zdeinstytucjonalizowany - zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020) i inne indywidualnie dobrane według potrzeb danej osoby działania uzupełniające, przyczyniające się do skutecznej aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji zawodowej na rynku pracy i dające szansę osiągnięcia konkretnych korzyści:
 1. zdobycia doświadczenia zawodowego u Pracodawcy;
 2. nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym tzw. kompetencji miękkich i społecznych (np. samodzielność, umiejętność organizacji pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, efektywna komunikacja, współpraca, asertywność itp.);
 3. długofalowej poprawy sytuacji osoby na rynku pracy i wzmocnienia jej szans atrakcyjnej kariery, awansu (dotyczy osób pracujących).
Grupę docelową stanowią osoby z terenu całej Polski, głównie z województwa pomorskiego, w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET – min. 80% Uczestników), a także (do 20% Uczestników) - imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,  osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych – jednocześnie należące do jednej z poniższych grup:
 • Młodzież z pieczy zastępczej, opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych;
 • Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe;
 • Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
 • Młode matki przebywające w domach dla samotnych matek;       
 • Absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do 2 lat  po opuszczeniu ośrodków),
 • Absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków),Osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po za-kończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • Osoby młode, które opuściły zakłady  poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu instytucji),
 • Osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

Wartość projektu: 1 999 992,00 PLN
Wkład własny: 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 899 992,00 PLN

Projekt bezpłatnie oferuje kompleksowy program aktywizacji zawodowej – według zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, dobranej do konkretnych potrzeb osoby - na który składa się:
 • BILANS KOMPETENCJI I IPD – PORADNICTWO KARIERY I DIAGNOZA TALENTÓW
W ramach Bilansu Kompetencji, wszyscy  uczestnicy projektu uzyskają kompleksową pomoc doradcy zawodowego, realizowaną w cyklu spotkań indywidualnych i grupowych, w tym polegającą na wieloaspektowej diagnozie talentów oraz luk kompetencyjnych oraz wypracowaniu Indywidualnego Planu  Działania, tj. nakreśleniu optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego, w tym edukacji, rozpoznaniu mocnych i słabych stron, a dzięki nim – indywidualnemu doborowi konkretnych form rozwoju potencjału zawodowego i zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia.
 • POŚREDNICTWO PRACY I MARKETING STANOWISK PRACY
Kompleksowe indywidualne i grupowe wsparcie pośrednika pracy. Pośrednictwo i marketing pracy obejmuje wieloaspektowe i zindywidualizowane wsparcie mobilności życiowej i zawodowej uczestników, w tym m.in. pomoc w przygotowaniu oraz rozsyłaniu sprofilowanego CV, opracowywanie i kompletowanie tzw. portfolio oraz wizytówki osoby poszukującej atrakcyjnej oferty zatrudnienia, prezentowanie możliwości zawodowych Uczestniczek i Uczestników z wykorzystaniem multimediów (np. blog, reportaże, kanał You Tube itp.), organizację spotkań z pracodawcami (sesje networkingowe, giełdy pracy, targi pracy) itp.
 • STAŻE ZAWODOWE, PRAKTYKI I WOLONTARIAT
W ramach zadania, dla zainteresowanych tą formą wsparcia Uczestników Projektu, zorganizowane zostaną staże zawodowe, ewentualnie również praktyki i wolontariat u pracodawcy, umożliwiające uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego.
 • INTERDYSCYPLINARNA PORADNIA KARIERY
Zindywidualizowana i kompleksowa pomoc różnych specjalistów – kafeteria usług starannie dobrana do specyficznych i zindywidualizowanych potrzeb danej osoby i jej konkretnej sytuacji, w tym m.in.:
 • indywidualne i grupowe poradnictwo i pomoc psychologiczna (w tym np. superwizja, terapia psychologiczna i psychotraumatologia);
 • indywidualne i grupowe poradnictwo i pomoc różnych specjalistów (np. wizażysta, fryzjer, prawnik);
 • Job-coaching i coaching kariery, mentoring itp.

 • WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRACY
Udział w dobranym do potrzeb Uczestnika cyklu warsztatów aktywizacji zawodowej i szkoleń rozwijających kluczowe kompetencje w pracy, np. warsztaty asertywności w pracy, motywacji, efektywnej komunikacji, współpracy i pracy zespołowej, zarządzania swoim czasem i samoorganizacji, umiejętności korzystania z TIK itp. Indywidualny dobór cyklu szkoleń i warsztatów stanowi wysokiej jakości program edukacji pozaformalnej, kompleksowo wzmacniający zasoby osobiste Uczestnika w miejscu pracy i umiejętności cenione przez pracodawców, w tym – umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w podjęciu i prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej.
 • POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI I KURSY ZAWODOWE
Możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym udział w szkoleniach i kursach, dzięki którym Uczestnicy podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe - zarówno poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, jak i kursy oraz szkolenia pozwalające na uzyskanie i potwierdzenie tzw. cząstkowych kwalifikacji rynkowych (zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – wsparcie realizowane z pomocą Brokera Edukacyjnego).
 • KURSY JĘZYKOWE I EDUKACJA W RAMACH STUDIÓW WYŻSZYCH
Kontynuacja edukacji formalnej, dobierana konkretnie i realizowana pod opieką Brokera Edukacyjnego, w ramach certyfikowanych kursów językowych i/lub podjęcie/kontynuację/wznowienie nauki na adekwatnym do dotychczasowego wykształcenia formalnego Uczestnika  poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (licencjat, magister, studia podyplomowe) w ramach oferty Partnera Projektu -  ATENEUM Szkoły Wyższej, zgodnie z potrzebami rynku pracy.          

KONTAKT – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

Biuro Projektu:
PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska
ul. Morenowe Wzgórze 18 kl. 4 lok. 55
80-283 Gdańsk-Morena
e-mail: biuro@prospera.pl
www.prospera.pl
tel. 601 91 05 09

Partner Projektu:
ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku
ul. 3-go Maja 25A
80-802 Gdańsk
e-mail: rekrutacja@ateneum.edu.pl
www.ateneum.edu.pl
Tel. 58 722 08 80

                      
 

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Akademia Kariery
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl
Gościmy

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005