Kodeks Coacha
Kodeks Coacha Drukuj

STANDARDY ZAWODOWE DLA COACHÓW PROSPERA CONSULTING [1]

1. Będę zachowywał się w sposób pokazujący pozytywnie rolę coacha i będę powstrzymywał się od zachowań lub wygłaszania stwierdzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na publiczne rozumienie lub akceptację coacha jako zawodu.

2. Nie będę świadomie wygłaszał publicznych nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych stwierdzeń w jakichkolwiek dokumentach pisanych dotyczących zawodu coacha.

3. Będę szanował różne podejścia teoretyczne do coachingu oraz respektował wysiłki i wkład innych w rozwój tej dziedziny i nie będę przedstawiał ich jako własne.

4. Będę świadomy i poprzez rozpoznanie natury coachingu i sposobu, w jaki może wpływać na życie innych, będę unikał zagrożeń, które mogą potencjalnie prowadzić do nadużycia mojego wpływu.

5. Będę zawsze dążył do rozpoznawania osobistych trudności, które mogą zakłócać moją efektywność jako coacha. Gdy sytuacja będzie tego wymagała niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i jeżeli będzie taka konieczność zawieszę lub zakończę moją relację coachingową.

6. Jako trener i superwizor coachów będę zachowywał się zgodnie z etyką i standardami PROSPERA Consulting podczas szkoleń oraz superwizji.

7. Podejmowane w ramach coachingu badanie będę prowadził zgodnie z kompetencjami, uczciwością, z naukowymi standardami i prawem. Moje badania będą prowadzone za zgodą zaangażowanych w nie osób i z ostrożnością, która pozwoli uniknąć potencjalnych szkód wyrządzonych uczestnikom.

8. Będę w sposób gwarantujący poufność oraz zgodnie z obowiązującym prawem tworzył, przechowywał lub niszczył materiały związane z praktyką coachingu.

Standardy pracy z Klientem

9. Będę odpowiedzialny za ustalenie jednoznacznych, kulturowo wrażliwych granic, które będą jasno wyznaczały kontakty z klientem.

10. Nie będę miał kontaktów seksualnych z żadnym z moich klientów.

11. Podpiszę z klientem kontrakt i będę respektował wszystkie uzgodnienia w kontekście profesjonalnej relacji coachingowej.

12. Upewnię się na pierwszej sesji, że Klient rozumie naturę coachingu, granice poufności, finansowe zobowiązania i inne warunki kontraktu coachingowego.

13. Rzetelnie będę podawał moje kwalifikacje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie jako coacha.

14. Nie będę świadomie wprowadzał w błąd klienta lub czynił fałszywych obietnic na temat tego, co Klient może uzyskać w procesie coachingu.

15. Nie będę udzielał moim Klientom żadnych informacji lub rad, które mogłyby wprowadzać ich w błąd.

16. Nie będę świadomie nadużywał żadnych aspektów relacji coach-Klient dla moich osobistych, zawodowych lub finansowych korzyści.

17. Będę szanował prawo Klienta do zakończenia relacji na jakimkolwiek etapie procesu.

18. Będę reagował, gdy zauważę, że Klient nie będzie czerpał korzyści z relacji coachingowej.

19. Jeżeli uznam, że Klient bardziej skorzysta z relacji z innym coachem lub z innej formy pomocy, będę zachęcał Klienta do zmiany.

20. Będę sugerował Klientowi poszukanie usług innych profesjonalistów, gdy uznam to za właściwe lub konieczne.

21. Podejmę wszystkie niezbędne kroki, aby zawiadomić odpowiednie służby, gdy Klient ujawni zamiar zaszkodzenia sobie lub innym.

Poufność /Prywatność

22. Będę przestrzegał zasady poufności dotyczącej wszystkich informacji ujawnianych przez Klienta, z wyjątkiem, gdy zostanę przez niego upoważniony do ich ujawnienia lub gdy będzie tego wymagało prawo lub zasady etyki.

23. Uzyskam od mojego Klienta zgodę zanim ujawnię jego nazwisko jako mojego Klienta lub źródło referencji, lub jakiekolwiek informacje, które mogłyby go zidentyfikować.

24. Uzyskam zgodę od Klienta zanim ujawnię informację innej osobie, do której go skieruję.

Konflikt interesów

25. Będę unikał konfliktów interesów pomiędzy mną i moim Klientem.

26. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub zagrożenia takim konfliktem otwarcie ujawnię to i przedyskutuję możliwe rozwiązania, które będą najlepsze dla mojego Klienta.[1] Standardy opracowane na podstawie standardów ICF

 

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Akademia Kariery
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005